Contenido principal

Servizos de cesión de datos para as Administracións Públicas por ficheiro < Volver

Cerrar

NOVO SERVIZO A010 - Informe sobre redución de xornada por Covid-19 a instancia traballador. Este servizo facilita un informe sobre se os traballadores sobre os que se pide información conta cunha redución xornada e en que porcentaxe a propia solicitude do traballador como consecuencia da epidemia Covid-19.

NOVO SERVIZO A006: Modificación no formato de rexistro 3 do  ficheiro de petición – A continuación do DNI/NIE, en lugar de transcribir o nome da persoa titular deste, sen mediar espazos en branco, deberá transcribirse a  data a partir da cal se quere obter a información requirida, poñendo en primeiro lugar o ano (4N), a continuación o mes (2N) e finalmente o día (2N), p. ex.: 20180502, e co mesmo formato data ata. Ex. ficheiro rexistro 3: 3155555555552018050120190131. Período máximo 12 meses.


Este servizo permite a cesión por parte da TGSS ou do INSS, a outras Administracións e Organismos Públicos, de determinada información necesaria para o exercicio das súas funcións, con suxeición ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro (BOE 14/12) e á Lei 40/2015 do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, efectuando a solicitude mediante un ficheiro de texto obtendo unha resposta nun ficheiro do mesmo tipo.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

 • Entidades e Organismos dotados con personalidade xurídica, agás no caso da Administración Central das CCAA, que poderá outorgarse ás Consellerías ou Órganos de similar rango, e a Administración Xeral do Estado, que poderá outorgarse a órganos de rango non inferior a Dirección Xeral.
 • No caso do INSS, as autorizacións de alta concédense á Administración Xeral do Estado, Consellerías das Comunidades Autónomas e Entidades Locais, non podendo solicitar a alta os organismos autónomos públicos dependentes destes organismos.
  Aínda que si se permite que os usuarios propostos pertenzan a un organismo autónomo dependente do organismo solicitante, sempre que sexan traballadores públicos.

Que permite realizar

En función do tipo de información que desexe obter deberá solicitarse algún ou algúns dos seguintes servizos de cesión de datos.

 • TGSS:
  • R001 - Informe de Estar ao Corrente nas Obrigas de Seguridade Social. Servizo de información á entidade solicitante, acerca de se terceiros suxeitos teñen ou non débedas coa Seguridade Social.
  • A002 - Informe de vida laboral de empresas.  Este servizo ofrece información da relación de traballadores adscritos a un Código de Conta de Cotización (CCC) nun período determinado. É necesario dispoñer dun soporte lóxico IFI.
  • A003 - Acreditación actividade agraria conta propia.  Este servizo permite a emisión dun informe que acredita a actividade agraria como traballador por conta propia a unha data determinada ou un período concreto.
  • A004 - Informe situación actual do traballador. Este servizo permite a emisión dun informe coa situación do solicitante no Ficheiro Xeral de Afiliación, á data de petición.
  • A006 - Informe de vida laboral de ata 12 meses nos últimos cinco anos. Permite obter información sobre a vida laboral dun cidadán dado de alta na Seguridade Social durante un período de ata 12 meses dende a data que se solicite polo usuario sempre que esta se encontre dentro dos últimos cinco anos.
  • A007 - Informe alta laboral a data concreta. Este servizo permite a consulta ou obtención dun informe no que unicamente se indicará SI ou NON respecto de se o identificador consultado esta de alta laboral a unha data concreta. No seu caso mostrarase algunha das seguintes mensaxes:
   • Identificador inexistente en base de datos.
   • Identificador duplicado en base de datos.
   • Identificador incorrecto / formato erróneo.
  • A008 - Informe número medio anual de traballadores en situación de alta. Este servizo permite a consulta ou obtención dun informe sobre o número medio de traballadores que permaneceron en alta nalgún momento durante os últimos tres anos nunha empresa.
  • A009 - Informe debedores tributarios. Este servizo permite a obtención dun informe, unicamente para os efectos de recadación por débedas tributarias, con datos de traballadores en situación de alta en empresas ou por conta propia.
  • A010 - Informe sobre redución de xornada por Covid-19 a instancia traballador. Este servizo facilita un informe sobre se os traballadores sobre os que se pide información conta cunha redución xornada e en que porcentaxe a propia solicitude do traballador como consecuencia da epidemia Covid-19.
 • INSS:
  • P001 - Informe de pensionistas para os efectos fiscais. Servizo de información á entidade solicitante acerca de se terceiros suxeitos son ou non pensionistas do sistema de Seguridade Social para os efectos do cumprimento de obrigas fiscais no ámbito das súas competencias.
  • P002 - Informe de pensionistas con importes actuais e consentimento do interesado. Servizo de información a entidade solicitante, da xestión das súas competencias, do tipo e importe actual das pensións do sistema de Seguridade Social e das prestacións xestionadas por entidades alleas que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas.
  • P003 - Informe de pensionistas con importes actuais e de exercicios anteriores e consentimento do interesado. Servizo de información á entidade solicitante, da xestión das súas competencias, do tipo e importe actual e de exercicios anteriores das pensións do sistema de Seguridade Social, así como do tipo e importe actual das prestacións xestionadas por entidades alleas que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas.

Que necesita para realizalo

As Administracións e Organismos Públicos deberán obter autorización de acceso aos servizos de cesión de datos, así como os seus funcionarios ou empregados contar cos respectivos permisos de acceso de cada servizo.

Hai que ter en conta

Para solicitar algún dos servizos de cesión de datos, é necesario indicar o obxecto e finalidade da información que pretende obter se non é común a todos eles (outorgamento de axudas e subvencións, licitación ou contratación administrativa, recadación tributaria, etc.), sen prexuízo de que precise en cada un dos ficheiros de petición da información.

Se posteriormente o obxecto e finalidade varía, deberá comunicarse á Entidade (TGSS / INSS) responsable do servizo que se presta.

Os ficheiros asinados con certificados xerados pola Seguridade Social (formatos PDF, XAdES, CAdES e PKCS#7) pódense validar mediante o Servizo de verificación de sinaturas e certificados.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Instrucións obtención autorización e permisos de acceso e enchido dos respectivos formularios (PDF, 838 Kb) 27/04/2021
Solicitude de autorización de Organismo, alta/baixa de usuarios e variación de datos. TXSS (PDF, 547 Kb) 06/11/2018
Solicitude de autorización de Organismo, alta/baixa de usuarios e variación de datos. INSS (PDF, 863 Kb) 26/04/2019
Compromiso de obrigada aceptación (PDF, 146 Kb) 07/07/2020
Manual de usuario IFI Web. Transmisión / recepción de ficheiros (PDF, 1838 Kb) 17/11/2020
Servizo de intercambio de ficheiros institucionais. ClienteIFI4_10 Java7. A002 (exe) (EXE, 8776 Kb) 26/09/2017
Manual de configuración IFIWeb (PDF, 1956 Kb) 23/10/2020
Manual de usuario IFI A002 (PDF, 840 Kb) 14/09/2016
A002. Manual de instalación IFI (PDF, 1160 Kb) 24/01/2020
Manual de actualización do Cliente IFI (PDF, 2609 Kb) 24/01/2020
Formato dos ficheiros de petición / resposta. R001 (PDF, 705 Kb) 29/11/2018
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A002 (PDF, 151 Kb) 29/12/2015
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A003 (PDF, 150 Kb) 29/12/2015
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A004 (PDF, 849 Kb) 20/04/2021
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A006 (PDF, 813 Kb) 20/04/2021
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A007 (PDF, 149 Kb) 29/12/2015
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A008 (PDF, 137 Kb) 11/05/2021
Formato dos ficheiros de petición / resposta. A009 (PDF, 409 Kb) 19/12/2017
Formato dos ficheiros de petición / resposta. P001 (PDF, 1147 Kb) 23/07/2019
Formato dos ficheiros de petición / resposta. P002 (PDF, 1205 Kb) 23/07/2019
Formato dos ficheiros de petición / resposta. P003 (PDF, 1217 Kb) 23/07/2019
Complementary Content
${loading}