Contenido principal

Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer < Tornar

Cerrar

NOU SERVEI A010 - Informe sobre reducció de jornada per Covid-19 a instància treballador. Aquest servei facilita un informe sobre si els treballadors sobre els quals es demana informació disposen d’una reducció jornada i en quin percentatge a pròpia sol·licitud del treballador com a conseqüència de l’epidèmia Covid-19.

NOU SERVEI A006: Modificació en el format de registre 3 del  fitxer de petició – A continuació del DNI/NIE, en lloc de transcriure el nom de la persona titular d’aquest, sense posar-hi espais en blanc, s’ha de transcriure la  data a partir de la qual es vol obtenir la informació requerida, posant en primer lloc l’any (4N), a continuació el mes (2N) i finalment el dia (2N), p. ex.: 20180502, i amb el mateix format data fins a. Ex. fitxer registre 3: 3155555555552018050120190131. Període màxim 12 mesos.


Aquest servei permet la cessió, per part de la TGSS o de l'INSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per exercir les seves funcions, amb subjecció al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un fitxer de text i s'obté la resposta en un fitxer del mateix tipus.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

 • Entitats i Organismes dotats de personalitat jurídica, excepte en el cas de l'Administració Central de les CA, que es podrà atorgar a les Conselleries o a Òrgans de rang similar, i l'Administració General de l'Estat, que es podrà atorgar a òrgans de rang no inferior al de Direcció General.
 • En el cas de l'INSS, les autoritzacions d'alta es concedeixen a l'Administració General de l'Estat, a les Conselleries de les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals, i no poden sol·licitar l'alta els organismes autònoms públics dependents d'aquests organismes.
  Tanmateix, sí que es permet que els usuaris proposats pertanyin a un organisme autònom dependent de l'organisme sol·licitador, sempre que siguin treballadors públics.

Què permet fer

En funció del tipus d'informació que vulgueu obtenir, haureu de sol·licitar algun o alguns dels serveis següents de cessió de dades.

 • TGSS:
  • R001 - Informe d'Estar al Corrent en les Obligacions de la Seguretat Social. Servei d'informació a l'entitat sol·licitadora, sobre si tercers subjectes tenen o no deutes amb la Seguretat Social.
  • A002 - Informe de vida laboral d'empreses.  Aquest servei ofereix informació de la relació de treballadors adscrits a un Codi de Compte de Cotització (CCC) en un període determinat. Cal disposar d'un programari IFI.
  • A003 - Acreditació activitat agrària compte propi.  Aquest servei permet l'emissió d'un informe que acredita l'activitat agrària com a treballador per compte propi en una data determinada o en un període concret.
  • A004 - Informe de la situació actual del treballador. Aquest servei permet l'emissió d'un informe amb la situació del sol·licitant en el Fitxer General d'Afiliació, a la data de petició.
  • A006 - Informe de vida laboral de fins a 12 mesos els cinc darrers anys. Permet obtenir informació sobre la vida laboral d’un ciutadà donat d’alta en la Seguretat Social durant un període de fins a 12 mesos des de la data que sol·liciti l’usuari, sempre que es trobi dins dels cinc darrers anys.
  • A007 - Informe d'alta laboral en una data concreta. Aquest servei permet la consulta o l'obtenció d'un informe en què únicament s'indicarà SÍ o NO respecte de si l'identificador consultat està d'alta laboral en una data concreta. Si s'escau, es mostrarà algun dels missatges següents:
   • Identificador inexistent a la base de dades.
   • Identificador duplicat a la base de dades.
   • Identificador incorrecte / format erroni.
  • A008 - Informe número mitjà anual de treballadors en situació d'alta. Aquest servei permet la consulta o l'obtenció d'un informe sobre el nombre mitjà de treballadors que han romàs en alta en algun moment durant els últims tres anys en una empresa.
  • A009 - Informe de deutors tributaris. Aquest servei permet l'obtenció d'un informe, únicament a l'efecte de recaptació per deutes tributaris, amb dades de treballadors en situació d'alta en empreses o per compte propi.
  • A010 - Informe sobre reducció de jornada per Covid-19 a instància treballador. Aquest servei facilita un informe sobre si els treballadors sobre els quals es demana informació disposen d’una reducció jornada i en quin percentatge a pròpia sol·licitud del treballador com a conseqüència de l’epidèmia Covid-19.
 • INSS:
  • P001 - Informe de pensionistes a efectes fiscals. Servei d'informació a l'entitat sol·licitadora sobre si tercers subjectes són o no pensionistes del sistema de Seguretat Social a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències.
  • P002 - Informe de pensionistes amb imports actuals i consentiment de l'interessat. Servei d'informació a l'entitat sol·licitadora de la gestió de les seves competències, del tipus i l'import actual de les pensions del sistema de Seguretat Social i de les prestacions gestionades per entitats alienes que figuren en el Registre de Prestacions Socials Públiques.
  • P003 - Informe de pensionistes amb imports actuals i d'exercicis anteriors i consentiment de l'interessat. Servei d'informació a l'entitat sol·licitadora de la gestió de les seves competències, del tipus i l'import actual i d'exercicis anteriors de les pensions del sistema de Seguretat Social, així com del tipus i l'import actual de les prestacions gestionades per entitats alienes que figuren en el Registre de Prestacions Socials Públiques.

Què es necessita per fer-ho

Les Administracions i els Organismes Públics han d'obtenir autorització d'accés als serveis de cessió de dades, i els seus funcionaris o empleats han de disposar dels permisos respectius d'accés de cada servei.

Cal tenir en compte

Per sol·licitar algun dels serveis de cessió de dades, cal indicar l'objecte i la finalitat de la informació que preteneu obtenir si no és comú en tots (atorgament d'ajudes i subvencions, licitació o contractació administrativa, recaptació tributària, etc.), sens perjudici que en cadascun dels fitxers de petició necessiti la informació.

Si posteriorment l'objecte i la finalitat varien, caldrà comunicar a l'Entitat (TGSS/ INSS) responsable el servei que es presta.

Els fitxers signats amb certificats generats per la Seguretat Social (formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7) es poden validar mitjançant el Servei de verificació de signatures i certificats.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Instruccions obtenció autorització i permisos d'accés i emplenament dels respectius formularis (PDF, 355 Kb) 23/08/2018
Sol•licitud d'autorització d'organisme, alta/baixa d'usuaris i variació de dades.TGSS (PDF, 352 Kb) 06/11/2018
Sol·licitud d'autorització d'organisme, alta/baixa d'usuaris i variació de dades. INSS (PDF, 863 Kb) 26/04/2019
Compromís d'acceptació obligada (PDF, 147 Kb) 07/07/2020
Manual d'usuari IFI Web. Transmissió/recepció de fitxers (3.PDF, 3416 Kb) 27/09/2018
Servei d'intercanvi de fitxers institucionals. ClienteIFI4_10 Java7. A002 (exe) (EXE, 8776 Kb) 26/09/2017
Manual de configuración IFIWeb (PDF, 1547 Kb) 24/01/2018
Manual d'usuari IFI A002 (PDF, 840 Kb) 14/09/2016
A002. Manual d'instal·lació IFI (PDF, 1160 Kb) 24/01/2020
Manual d'actualització del Client IFI (PDF, 2609 Kb) 24/01/2020
Format dels fitxers de petició/resposta. R001 (PDF, 705 Kb) 29/11/2018
Format dels fitxers de petició/resposta. A002 (PDF, 151 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A003 (PDF, 150 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A004 (PDF, 155 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A006 (PDF, 285 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A007 (PDF, 149 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A008 (PDF, 137 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A009 (PDF, 409 Kb) 19/12/2017
Format dels fitxers de petició/resposta. P001 (PDF, 1147 Kb) 23/07/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. P002 (PDF, 1205 Kb) 23/07/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. P003 (PDF, 1217 Kb) 23/07/2019
Complementary Content
${loading}