Contenido principal

Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer < Tornar

Este servici permet la cessió, per part de la TGSS o de l'INSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per a exercir les seues funcions, amb subjecció al que establixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE del 23/6); s'efectua la sol•licitud mitjançant un fitxer de text i s'obté la resposta en un fitxer del mateix tipus.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

 • Entitats i Organismes dotats de personalitat jurídica, excepte en el cas de l'Administració Central de les CA, que es podrà atorgar a les Conselleries o a Òrgans de rang similar, i a l'Administració General de l'Estat, que es podrà atorgar a òrgans de rang no inferior al de Direcció General.
 • En el cas de l'INSS, les autoritzacions d'alta es concedixen a l'Administració General de l'Estat, a les Conselleries de les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals, i no poden sol·licitar l'alta els organismes autònoms públics dependents d'estos organismes.
  Encara que sí que es permet que els usuaris proposats pertanguen a un organisme autònom dependent de l'organisme sol·licitador, sempre que siguen treballadors públics.

Què permet fer

En funció del tipus d'informació que vullga obtindre, haurà de sol·licitar algun o alguns dels servicis següents de cessió de dades.

 • TGSS:
  • R001 - Informe d'Estar al Corrent en les Obligacions de la Seguretat Social. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora, sobre si tercers subjectes tenen o no deutes amb la Seguretat Social.
  • A002 - Informe de vida laboral d'empreses.  Este servici oferix informació de la relació de treballadors adscrits a un Codi de Compte de Cotització (CCC) en un període determinat. Cal disposar d'un programari IFI.
  • A003 - Acreditació activitat agrària compte propi.  Este servici permet l'emissió d'un informe que acredita l'activitat agrària com a treballador per compte propi en una data determinada o en un període concret.
  • A004 - Informe situació actual del treballador. Este servici permet l'emissió d'un informe amb la situació del sol·licitant en el Fitxer General d'Afiliació, a la data de petició.
  • A006 - Informe de vida laboral últims 12 mesos. Este servici facilita un informe amb les dades laborals del treballador referit als 12 mesos anteriors a la sol·licitud.
  • A007 - Informe alta laboral en una data concreta. Este servici permet la consulta o l'obtenció d'un informe en què únicament s'indicarà SÍ o NO respecte de si l'identificador consultat està d'alta laboral en una data concreta. Si s'escau, es mostrarà algun dels missatges següents:
   • Identificador inexistent en base de dades.
   • Identificador duplicat en base de dades.
   • Identificador incorrecte / format erroni.
  • A008 - Informe número mitjà anual de treballadors en situació d'alta. Este servici permet la consulta o l'obtenció d'un informe sobre el nombre mitjà de treballadors que han romàs en alta en algun moment durant els últims tres anys en una empresa.
  • A009 - Informe deutors tributaris. Este servici permet l'obtenció d'un informe, únicament a l'efecte de recaptació per deutes tributaris, amb dades de treballadors en situació d'alta en empreses o per compte propi.
 • INSS:
  • P001 - Informe de pensionistes a efectes fiscals. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora sobre si tercers subjectes són o no pensionistes del sistema de Seguretat Social a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seues competències.
  • P002 - Informe de pensionistes amb imports actuals i consentiment de l'interessat. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora de la gestió de les seues competències, del tipus i l'import actual de les pensions del sistema de Seguretat Social i de les prestacions gestionades per entitats alienes que figuren en el Registre de Prestacions Socials Públiques.
  • P003 - Informe de pensionistes amb imports actuals i d'exercicis anteriors i consentiment de l'interessat. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora de la gestió de les seues competències, del tipus i l'import actual i d'exercicis anteriors de les pensions del sistema de Seguretat Social, així com del tipus i l'import actual de les prestacions gestionades per entitats alienes que figuren en el Registre de Prestacions Socials Públiques.

Què es necessita per fer-ho

Les Administracions i els Organismes Públics han d'obtindre autorització d'accés als servicis de cessió de dades, i els seus funcionaris o empleats han de disposar dels permisos respectius d'accés de cada servici.

Cal tindre en compte

Per a sol·licitar algun dels servicis de cessió de dades, cal indicar l'objecte i la finalitat de la informació que pretén obtindre si no és comú en tots (atorgament d'ajudes i subvencions, licitació o contractació administrativa, recaptació tributària, etc.), sense perjuí que en cada un dels fitxers de petició necessite la informació.

Si posteriorment l'objecte i la finalitat varien, caldrà comunicar a l'Entitat (TGSS/ INSS) responsable el servici que es presta.

Els fitxers firmats amb certificats generats per la Seguretat Social (formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7) es poden validar mitjançant el Servici de verificació de firmes i certificats.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

 • Certificat
  digital
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Instruccions obtenció autorització i permisos d'accés i ompliment dels respectius formularis (PDF, 355 Kb) 23/08/2018
Sol•licitud d'autorització d'Organisme, alta/baixa d'usuaris i variació de dades. TGSS (PDF, 352 Kb) 06/11/2018
Sol·licitud d'autorització d'Organisme, alta/baixa d'usuaris i variació de dades. INSS (PDF, 863 Kb) 26/04/2019
Compromís d'obligada acceptació (PDF, 388 Kb) 06/11/2018
Manual d'usuari IFI Web. Transmissió/recepció de fitxers (3.PDF, 3416 Kb) 27/09/2018
Servici d'intercanvi de fitxers institucionals. ClienteIFI4_10 Java7. A002 (exe) (EXE, 8776 Kb) 26/09/2017
Manual de configuración IFIWeb (PDF, 1547 Kb) 24/01/2018
Manual d'usuari IFI A002 (PDF, 840 Kb) 14/09/2016
A002. Manual d'instal·lació IFI ( MANUAL DE INSTALACIÓN IFI.PDF, 2130 Kb) 23/04/2019
Manual d'actualització del Client IFI ( MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CLIENTE IFI.PDF, 2609 Kb) 23/04/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. R001 (PDF, 705 Kb) 29/11/2018
Format dels fitxers de petició/resposta. A002 (PDF, 151 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A003 (PDF, 150 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A004 (PDF, 155 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A006 (PDF, 285 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A007 (PDF, 149 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A008 (PDF, 137 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A009 (PDF, 409 Kb) 19/12/2017
Format dels fitxers de petició/resposta. P001 (PDF, 1147 Kb) 23/07/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. P002 (PDF, 1205 Kb) 23/07/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. P003 (PDF, 1217 Kb) 23/07/2019
Complementary Content
${loading}