Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Data e hora

Fecha y Hora

Dende aquí poderás consultar e actualizar a data e hora oficiais

30 / 01 / 2023 03:35 (GMT +01)
Actualizar
Calendario sede

O artigo 26.5 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos establece que cada sede electrónica na que estea dispoñible un rexistro electrónico determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela, os días que se consideraran inhábiles para os efectos dos apartados anteriores.

Acceso ao calendario laboral de días inhábiles do ano en curso.

Data e hora oficial:

O artigo 26.1 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos sinala que "os rexistros electrónicos se rexerán para os efectos de cómputo dos prazos imputables tanto aos interesados coma ás Administracións Públicas pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar visible".

Así mesmo, o artigo 6.2 j) do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a devandita Lei establece que as sedes electrónicas indicarán a data e hora oficial para os efectos previstos no artigo 26.1 da Lei 11/2007.

Complementary Content
${loading}