Contenido principal

Enviament de fitxers < Tornar

Este servici permet que altres Administracions i Organismes Públics sol·liciten informació a la TGSS o a l’INSS, mitjançant l’enviament de fitxers per part de les esmentades Administracions i Organismes Públics als servicis centrals de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

 • Entitats i Organismes dotats de personalitat jurídica, excepte en el cas de l'administració central de les CA, que es podrà atorgar a les Conselleries o a Òrgans de rang similar, i l'Administració General de l'Estat, que es podrà atorgar a òrgans de rang no inferior al de Direcció General.
 • En el cas de l'INSS, les autoritzacions d'alta es concedixen a l'Administració General de l'Estat, a les Conselleries de les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals, i no poden sol·licitar l'alta els organismes autònoms públics dependents d'estos organismes.
  Encara que sí que es permet que els usuaris proposats pertanguen a un organisme autònom dependent de l'organisme sol·licitador, sempre que siguen treballadors públics.

Què permet fer

En funció del tipus d'informació que vullga obtindre, haurà de sol·licitar algun o alguns dels servicis següents de cessió de dades.

 • TGSS:
  • R001 - Informe d'Estar al Corrent en les Obligacions de la Seguretat Social. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora, sobre si tercers subjectes tenen o no deutes amb la Seguretat Social.
  • A002 - Informe de vida laboral d'empreses.  Este servici oferix informació de la relació de treballadors adscrits a un Codi de Compte de Cotització (CCC) en un període determinat. Cal disposar d'un programari IFI.
  • A003 - Acreditació activitat agrària compte propi.  Este servici permet l'emissió d'un informe que acredita l'activitat agrària com a treballador per compte propi en una data determinada o en un període concret.
  • A004 - Informe situació actual del treballador. Este servici permet l'emissió d'un informe amb la situació del sol·licitant en el Fitxer General d'Afiliació, a la data de petició.
  • A006 - Informe de vida laboral de fins a 12 mesos els cinc últims set anys. Permet obtindre informació sobre la vida laboral d’un ciutadà donat d’alta a la Seguretat Social durant un període de fins a  12 mesos des de la data que sol·licite l’usuari, sempre que esta es trobe dins dels  set últims anys.
  • A007 - Informe alta laboral en una data concreta. Este servici permet la consulta o l'obtenció d'un informe en què únicament s'indicarà SÍ o NO respecte de si l'identificador consultat està d'alta laboral en una data concreta.
  • A008 - Informe nombre mitjà anual de treballadors en situació d'alta. Este servici permet consultar o obtindre un informe sobre el nombre mitjà de treballadors que ha romàs en alta en algun moment durant els últims tres anys en una empresa.
  • A009 - Informe deutors tributaris. Este servici permet l'obtenció d'un informe, únicament a l'efecte de recaptació per deutes tributaris, amb dades de treballadors en situació d'alta en empreses o per compte propi.
  • A010 - Informe sobre reducció de jornada per COVID-19 a instància treballador. Este servici facilita un informe sobre si els treballadors sobre els quals es demana informació disposen d’una reducció de jornada i en quin percentatge a pròpia sol·licitud del treballador com a conseqüència de l’epidèmia COVID-19.
  • C001 - Bases de cotització Accidents de treball i Malalties Professionals en un període de 12 mesos. Permet obtindre informació sobre les bases de cotització per Accident de Treball i Malalties Professionals dels treballadors per compte d’altri durant un període de fins a 12 mesos delimitat per l’usuari a la seua sol·licitud d’informació dins dels últims cinc anys (el mes des del període no pot ser anterior en 5 anys a la data de processament del fitxer).
 • INSS:
  • P001 - Informe de pensionistes a efectes fiscals. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora sobre si tercers subjectes són o no pensionistes del sistema de Seguretat Social a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seues competències.
  • P002 - Informe de pensionistes amb imports actuals i consentiment de l'interessat. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora de la gestió de les seues competències, del tipus i l'import actual de les pensions del sistema de Seguretat Social i de les prestacions gestionades per entitats alienes que figuren en el Registre de Prestacions Socials Públiques.
  • P003 - Informe de pensionistes amb imports actuals i d'exercicis anteriors i consentiment de l'interessat. Servici d'informació a l'entitat sol·licitadora de la gestió de les seues competències, del tipus i l'import actual i d'exercicis anteriors de les pensions del sistema de Seguretat Social, així com del tipus i l'import actual de les prestacions gestionades per entitats alienes que figuren en el Registre de Prestacions Socials Públiques.

Què es necessita per a fer-ho

Les Administracions i els Organismes Públics han d'obtindre autorització d'accés als servicis de cessió de dades, i els seus funcionaris o empleats han de disposar dels permisos respectius d'accés de cada servici.

Cal tindre en compte

 • Per a sol·licitar algun dels servicis de cessió de dades, cal indicar l'objecte i la finalitat de la informació que pretén obtindre si no és comú en tots (atorgament d'ajudes i subvencions, licitació o contractació administrativa, recaptació tributària, etc.), sense perjuí que en cada un dels fitxers de petició necessite la informació.
 • Si posteriorment l'objecte i la finalitat varien, caldrà comunicar a l'Entitat (TGSS/ INSS) responsable el servici que es presta.
 • Els fitxers firmats amb certificats generats per la Seguretat Social (formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7) es poden validar mitjançant el Servici de verificació de firmes i certificats.
 • Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per tal de garantir un grau més elevat de seguretat en este servici, se li enviarà un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l’acte de registre; haurà d’introduir este número per a poder signar la comunicació.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Instruccions obtenció autorització i permisos d'accés i ompliment dels respectius formularis (PDF, 838 Kb) 27/04/2021
Sol•licitud d'autorització d'Organisme, alta/baixa d'usuaris i variació de dades. TGSS (PDF, 352 Kb) 06/11/2018
Sol·licitud d'autorització d'Organisme, alta/baixa d'usuaris i variació de dades. INSS (PDF, 863 Kb) 26/04/2019
Compromís d'obligada acceptació (PDF, 147 Kb) 07/07/2020
Manual d'usuari IFI Web. Transmissió/recepció de fitxers (PDF, 6676 Kb) 15/03/2022
Manual de configuración IFIWeb (PDF, 1956 Kb) 23/10/2020
Format dels fitxers de petició/resposta. R001 (PDF, 705 Kb) 29/11/2018
Format dels fitxers de petició/resposta. A002 (PDF, 151 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A003 (PDF, 150 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A004 (PDF, 847 Kb) 11/06/2021
Format dels fitxers de petició/resposta. A006 (PDF, 813 Kb) 20/04/2021
Format dels fitxers de petició/resposta. A007 (PDF, 149 Kb) 29/12/2015
Format dels fitxers de petició/resposta. A008 (PDF, 690 Kb) 07/06/2021
Format dels fitxers de petició/resposta. A009 (PDF, 409 Kb) 19/12/2017
Formato de los ficheros de petición / respuesta. A010 (PDF, 780 Kb) 25/09/2020
Formato de los ficheros de petición / respuesta. C001 (PDF, 785 Kb) 23/09/2021
Format dels fitxers de petició/resposta. P001 (PDF, 1147 Kb) 23/07/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. P002 (PDF, 1205 Kb) 23/07/2019
Format dels fitxers de petició/resposta. P003 (PDF, 1217 Kb) 23/07/2019
Servici d'intercanvi de fitxers institucionals. ClienteIFI4_10 Java7. A002 (exe) (EXE, 8776 Kb) 26/09/2017
A002. Manual d'instal·lació IFI (PDF, 1160 Kb) 24/01/2020
Manual d'actualització del Client IFI (PDF, 2609 Kb) 24/01/2020
Manual d'usuari IFI A002 (PDF, 840 Kb) 14/09/2016
Complementary Content
${loading}