Contenido principal

Cessió de Dades i Informes

 • Informes entitats acollides al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes
  Cerrar

  A causa de l’actualització d’este servici, és possible que necessite revisar la seua configuració. Per a més informació, pot consultar la nova versió del Manual d’Usuari IFI Web. Transmissió / recepció de fitxers.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'este servici les Administracions i Organismes Públics acollits al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes poden accedir als informes de "recaptació" i "regularització" corresponents a cada recaptació mensual.

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT: esta versió del servici deixarà d’estar disponible prompte. Podrà continuar accedint-hi a través dels servicis següents:


  A partir de dilluns dia 14 de juny es posarà en producció una modificació del servici A004, el qual consistix a permetre que en l'arxiu de petició es consigne el nom de la persona titular de l’identificador sobre la qual se sol·licita la informació; nom que es reproduirà en l'arxiu de resposta (no es consignarà el que figura en les bases de dades de SS). A més, en este últim s’ha incorporat la dada de la Mútua que cobrix les contingències d’AT i EP, i si s’escau, les d’IT per CC.


  Des d’este mes de juny, s’ha posat en servici una nova versió dels servicis A008, que de ser un servici que presta informació sobre la plantilla mitjana d’una empresa durant els tres anys anteriors a la data de processament de l'arxiu passa a ser un servici en què l’esmentada informació es referisca a la plantilla mitjana de l’empresa en el període delimitat en la petició amb una data “des de” i una data “fins a”, sense que la data “des de” puga ser anterior en cinc anys a la data de processament de l'arxiu.
  Esta modificació de la naturalesa del servici que es presta té com a efecte el canvi següent en el registre 3 de detall del fitxer de petició que els usuaris han d’emplenar per a poder facilitar-los la informació:

  • En lloc de CCC s’anotarà un NIF.

  • Sense solució de continuïtat es transcriurà en la mateixa línia del fitxer una data “des de” i una data “fins a” amb el format AAAAMMDD (any, mes, dia).

  • P. ex. Registre tipus 3 de detall conforme a estos canvis: 390A0000000A20190101202010101.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificat
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet la cessió, per part de la TGSS o de l'INSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per a exercir les seues funcions, amb subjecció al que establixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un fitxer de text i s'obté la resposta en un fitxer del mateix tipus.

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques En Línia (R002)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet la cessió, per part de la TGSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per a exercir les seues funcions, amb subjecció al que establixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un formulari que s'ha d'omplir en pantalla i del qual s'obté la resposta en un fitxer tipus "pdf".

  Més informació

 • Cessió de dades per a Administracions Públiques: Autorització, alta i baixa d’usuaris i variació de dades

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet presentar, per Registre electrònic, la sol·licitud d’autorització d’un Organisme o administració Pública i/o la sol·licitud d’alta, baixa d’usuaris i variacions de dades d’un Organisme o Administració Pública en els servicis de Cessió de Dades per a administracions públiques que siguen competència de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les administracions públiques per fitxer. Consulta de l’estat dels fitxers.

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet consultar l’estat dels fitxers transmesos en el marc de l’intercanvi de fitxers entre altres Administracions i Organismes Públics i la TGSS o l’INSS, amb subjecció al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE 14/12) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

  Més informació

 • Informes d’entitats acollides a la modalitat de pagament a compte. Recepció de fitxers

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  A través d’este servici les Administracions i Organismes Públics acollits a la modalitat de pagament a compte poden descarregar-se els informes generats mensualment amb la informació corresponent a l’expedient de cada anualitat.

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer. Enviament de fitxers
  Cerrar

  A partir de dilluns dia 14 de juny es posarà en producció una modificació del servici A004, el qual consistix a permetre que en l'arxiu de petició es consigne el nom de la persona titular de l’identificador sobre la qual se sol·licita la informació; nom que es reproduirà en l'arxiu de resposta (no es consignarà el que figura en les bases de dades de SS). A més, en este últim s’ha incorporat la dada de la Mútua que cobrix les contingències d’AT i EP, i si s’escau, les d’IT per CC.


  Des d’este mes de juny, s’ha posat en servici una nova versió dels servicis A008, que de ser un servici que presta informació sobre la plantilla mitjana d’una empresa durant els tres anys anteriors a la data de processament de l'arxiu passa a ser un servici en què l’esmentada informació es referisca a la plantilla mitjana de l’empresa en el període delimitat en la petició amb una data “des de” i una data “fins a”, sense que la data “des de” puga ser anterior en cinc anys a la data de processament de l'arxiu.
  Esta modificació de la naturalesa del servici que es presta té com a efecte el canvi següent en el registre 3 de detall del fitxer de petició que els usuaris han d’emplenar per a poder facilitar-los la informació:


  • En lloc de CCC s’anotarà un NIF.

  • Sense solució de continuïtat es transcriurà en la mateixa línia del fitxer una data “des de” i una data “fins a” amb el format AAAAMMDD (any, mes, dia).

  • P. ex. Registre tipus 3 de detall conforme a estos canvis: 390A0000000A20190101202010101.


  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet que altres Administracions i Organismes Públics sol·liciten informació a la TGSS o a l’INSS, mitjançant l’enviament de fitxers per part de les esmentades Administracions i Organismes Públics als servicis centrals de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer. Recepció de Fitxers

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Este servici permet la recepció dels fitxers sol·licitats per part de les Administracions i Organismes Públics als servicis centrals de la Seguretat Social.

  Més informacióComplementary Content
${loading}